.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ความเป็นมาของโครงการ

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 กำหนดให้จังหวัดหนองคายเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย” ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง โดยมีเป้าหมายก่อสร้างรถไฟทางคู่ (Standard Gauge) เส้นทางหนองคาย - นครราชสีมา - ท่าเรือแหลมฉบัง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงคมนาคม โดยสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ด้านคมนาคมขนส่งและช่วยให้เกิดการขนส่งในหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ระหว่างระบบรางและทางถนนเกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องสามารถรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กรมทางหลวงชนบทพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายตามข้อสั่งการกระทรวงคมนาคม จึงได้ดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสนับสนุนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ

 • แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองหนองคาย
 • รองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของพื้นที่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
 • เพื่อส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ในระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพื่อพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 • พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงกับพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรและการขนส่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

 • รองรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างระบบรางกับถนน ในลักษณะการขนส่งต่อเนื่อง (Multi model transportation) มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมือง เปิดพื้นที่เมือง และขยายชุมชนเมือง
 • บรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมืองหนองคาย
 • รองรับการคมนาคมขนส่งทั้งในและต่างประเทศในระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • ส่งเสริมพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม
 • เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • พัฒนาการบริการทางสังคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน