ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0 2551 5619 โทรสาร 0 2551 5534
สายด่วน ทางหลวงชนบท โทร 1146 Website: www.drr.go.th

แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
เลขที่ 162 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0 4299 0517 โทรสาร 0 4299 0635


บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 136 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดีรังสิต 4 ) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2691 9322 5 โทรสาร 0 2691 8366

ผู้ประสานงานโครงการ

ด้านวิศวกรรม : นาย โทรศัพท์ 0 0000 0000 โทรสาร 0000 0000

ด้านสิ่งแวดล้อม : นางสาววินิตตา สวนมอญ โทรศัพท์ 0 2379 0141 4 ต่อ 108 โทรสาร 0 2379 0145

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : นางสาวทิพย์สุคนธ์ เนื้อทอง โทรศัพท์ 0 2379 0141 4 ต่อ 118 โทรสาร 0 2379 0145