.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1
Image 01

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 2
Image 01

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 3
Image 01

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ดาวน์โหลด