.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้น

Image 03

งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้น

 • งานรวมรวบและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ
 • งานสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น (Topographic Survey)
 • งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณโครงการและส่วนต่อเนื่อง
 • งานสำรวจจัดเก็บข้อมูลจราจร การคาดการณ์ปริมาณจราจรและวิเคราะห์ระดับให้บริการ
 • งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการเบื้องต้น (Preliminary Design)

งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

Image 02

งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

 • งานสำรวจขั้นสุดท้าย
 • งานออกแบบรายละเอียดงานทาง รายละเอียดทางแยก ทางแยกต่างระดับ โครงสร้างสะพาน และโครงสร้างอื่นๆ (ถ้ามี)
 • งานออกแบบชั้นโครงสร้างทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง (ถ้ามี)
 • งานระบบระบายน้ำ
 • งานสถาปัตยกรรมและงานจัดภูมิทัศน์
 • งานศึกษาและออกแบบเพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษา
 • งานสำรวจตรวจสอบสภาพดินและวัสดุ
 • งานระบบไฟฟ้า
 • การดำเนินการทางด้านสิ่งสาธารณูปโภค
 • จัดทำแผนผังแสดงเขตทาง (Right-of-Way-Plan)
 • การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและการประมาณราคา
 • จัดทำแผนงานการก่อสร้าง

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Image

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การประสานงานและดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้คอมพิวเตอร์ (Computer)