.
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งานศึกษาผลกระทบด้านสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  • เพื่อรวบรวมและตรวจสอบทางกฎหมายต่าง ๆ ด้านสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการโยกย้ายและการเวนคืนที่ดิน ในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่โครงการ
  • เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
  • เพื่อศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
  • เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการด้านสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการโยกย้ายและการเวนคืนที่ดิน ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนิน
  • เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการโยกย้ายและการเวนคืนที่ดิน