.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โครงการได้รับทราบรายละเอียดโครงการ และร่วมแสดงข้อคิดเห็นที่มีผลต่อการศึกษา โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

การหารือหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ)