.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โครงการได้รับทราบรายละเอียดโครงการ และร่วมแสดงข้อคิดเห็นที่มีผลต่อการศึกษา โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ มีขั้นตอนหลักของการดำเนินงาน ดังนี้