.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

พื้นที่ศึกษา

ถนนสาย ง3 จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 (หนองคาย - อุดร) กม.ที่ 4+985 บริเวณจุดสิ้นสุดถนนผังเมือง (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขององค์การ 2 จนถึงแนวเขตทางรถไฟและไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามแนวเขตทางรถไฟ ตัดผ่านถนน คสล. และถนนลาดยาง (ถนนศูนย์ราชการ - นาไก่) จุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 (หนองคาย - สะพานมิตรภาพไทย - ลาว) กม.ที่ 1+990 รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 2.9 กิโลเมตร


ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้น และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 • งานรวมรวบและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ
 • งานสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น (Topographic Survey)
 • งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณโครงการและส่วนต่อเนื่อง
 • งานสำรวจจัดเก็บข้อมูลจราจร การคาดการณ์ปริมาณจราจรและวิเคราะห์ระดับให้บริการ
 • งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการเบื้องต้น (Preliminary Design)
 • งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานศึกษาผลกระทบด้านสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ส่วนที่ 2 : งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

 • งานสำรวจขั้นสุดท้าย
 • งานออกแบบรายละเอียดงานทาง รายละเอียดทางแยก ทางแยกต่างระดับ โครงสร้างสะพาน และโครงสร้างอื่นๆ (ถ้ามี)
 • งานออกแบบชั้นโครงสร้างทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง (ถ้ามี)
 • งานระบบระบายน้ำ
 • งานสถาปัตยกรรมและงานจัดภูมิทัศน์
 • งานศึกษาและออกแบบเพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษา
 • งานสำรวจตรวจสอบสภาพดินและวัสดุ
 • งานระบบไฟฟ้า
 • การดำเนินการทางด้านสิ่งสาธารณูปโภค
 • การประสานงานและดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้คอมพิวเตอร์ (Computer)
 • จัดทำแผนผังแสดงเขตทาง (Right-of-Way-Plan)
 • การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและการประมาณราคา
 • จัดทำแผนงานการก่อสร้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

งานศึกษาความเหมาะสมมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้